بررسی جدول معادل یابی روغن

یکی از راه های سریع و بی دردسر برای شناخت روغن های معادل هم، مراجعه به جدول معادل یابی روغن است. این جدول کمک زیادی در خرید روغن صنعتی با مشخصات فیزیکی و شیمیایی مطلوب می کند. منظور از مشخصات فیزیکی روغن همان میزان گرانروی، نقطه اشتعال، نقطه ریزش، گرید و غیره بوده و مشخصات شیمیایی هم نوع روغن پایه و افزودنی هایی است که در روغن به کار می رود. در زیر جدول معادل یابی روغن های صنعتی از برندهای ایرانی بهران، پارس، ایرانول و نوع خارجی از برند کاسترول و موبیل را مشاهده می کنید:

بهرانایرانولپارسسپاهانشل جدیدشل قدیمکاسترولموبیلتوتال
بهران توربین 32ایرانول HBX 32پارس توربین 32سپاهان توربین 32Perfecto T 32Mobil DTE 790_x000D_
Series 797 Mobil DTE Light
Preslia 32
بهران توربین 46ایرانول HBX 46پارس توربین 46سپاهان توربین 46Perfecto T 46Mobil DTE 790_x000D_
Series 798 Mobil DTE Medium
Preslia 46
بهران توربین 68ایرانول HBX 68پارس توربین 68سپاهان توربین 68Perfecto T 68Mobil DTE 790 Series 799_x000D_
Mobil DTE_x000D_
Heavy Medium
Preslia 68
بهران توربین 100ایرانول HBX 100پارس توربین 100سپاهان توربین 100Perfecto T 100Mobil DTE HeavyPreslia 100
بهران توربین SP1 32ایرانول HBX II 32سپاهان توربو X 32Turbo Oil J 32 Turbo Oil T 32Turbine Oil 32Mobil DTE™ 832
بهران توربین SP1 46ایرانول HBX II 46سپاهان توربو X 46Turbo Oil T46Mobil DTE™ 846
بهران توربین SP1 56
بهران توربین SP1 68ایرانول HBX II 68سپاهان توربو X 68Turbo Oil T 68
بهران توربین SP1 100سپاهان توربو X 100Turbo Oil T 100
بهران توربین SP1 150
ایرانول C 22
بهران درفش 32ایرانول C 32پارس کیوان 32سپاهان هیدرولیک 32Morlina S2 B 32Morlina OilsHyspin VG 32Vactra Named and Double Lettered Series : LightCirkan RO 32(EP)
بهران درفش 46ایرانول C 46پارس کیوان 46سپاهان هیدرولیک 46Morlina S2 B 46Morlina OilsHyspin VG 46Vactra Named and Double Lettered Series :_x000D_
Medium
Cirkan RO 46(EP)
بهران درفش 68ایرانول C 68پارس کیوان 68سپاهان هیدرولیک 68Morlina S2 B 68Morlina OilsHyspin VG 68Vactra Named and Double Lettered Series : Heavy-_x000D_
Medium
Cirkan RO 68(EP)
بهران درفش 100ایرانول C 100پارس کیوان 100سپاهان هیدرولیک 100Morlina S2 B 100Morlina OilsHyspin VG 100Vactra Named and Double Lettered Series : HeavyCirkan RO 100(EP)
بهران درفش 150ایرانول C 150پارس کیوان 150سپاهان هیدرولیک 150Morlina S2 B 150Morlina OilsHyspin VG 150Vactra Named and Double Lettered Series : Extra HeavyCirkan RO 150(EP)
بهران درفش 220ایرانول C 200پارس کیوان 200سپاهان هیدرولیک 200Morlina S2 B 200Morlina OilsHyspin VG 220Vactra Named and Double Lettered Series : BBCirkan RO 220(EP)
بهران درفش 320ایرانول C 320پارس کیوان 320سپاهان هیدرولیک 320Morlina S2 B 320Morlina OilsHyspin VG 320Vactra Named and Double Lettered Series : AACirkan RO 320(EP)
بهران درفش 460ایرانول C 460پارس کیوان 460سپاهان هیدرولیک 460Morlina S2 B 460Morlina OilsHyspin VG 460Vactra Named and Double Lettered Series : HHCirkan RO 460(EP)
بهران هیدرولیک H 22ایرانول H 22پارس بابک 22Tellus S2 M 22Tellus OilsHyspin AWS 22Mobil DTE 20_x000D_
Series: 22
Azolla ZS 22
بهران هیدرولیک H 32ایرانول H 32پارس بابک 32سپاهان هیدرولیک ویژه 32Tellus S2 M 32Tellus OilsMobil DTE 20_x000D_
Series: 24
Azolla ZS 32
بهران هیدرولیک H 46ایرانول H 46پارس بابک 46سپاهان هیدرولیک ویژه 46Tellus S2 M 46Tellus OilsHyspin AWS 46Mobil DTE 20_x000D_
Series: 25
Azolla ZS 46
بهران هیدرولیک H 68ایرانول H 68پارس بابک 68سپاهان هیدرولیک ویژه 68Tellus S2 M 22Tellus OilsHyspin AWS 68Mobil DTE 20_x000D_
Series: 26
Azolla ZS 68
بهران هیدرولیک H 100ایرانول H 100پارس بابک 100سپاهان هیدرولیک ویژه 100Tellus S2 M 22Tellus OilsHyspin AWS 100Mobil DTE 20_x000D_
Series: 27
Azolla ZS 100
بهران هیدرولیک H 150ایرانول H 150پارس بابک 150سپاهان هیدرولیک ویژه 150Hyspin AWS150Mobil DTE 20_x000D_
Series: 28
Azolla ZS 150
بهران هیدرولیک H 220ایرانول H 220پارس بابک 220سپاهان هیدرولیک ویژه 220
بهران هیدرولیک H 320ایرانول H 320پارس بابک 320سپاهان هیدرولیک ویژه 320
بهران هیدرولیک HP 32پارس هیدرولیک ZF 32سپاهان هیدرولیک ZF 32Tellus S3 M 32Hyspin ZZ 32Azolla AF 32
بهران هیدرولیک HP 46ایرانول HZ 46پارس هیدرولیک ZF 46سپاهان هیدرولیک ZF 46Tellus S3 M 46Hyspin ZZ 46Mobil Hydraulic Oil M 46Azolla AF 46
بهران هیدرولیک HP 68ایرانول HZ 68پارس هیدرولیک ZF 68سپاهان هیدرولیک ZF 68Tellus S3 M 68Hyspin ZZ 68Azolla AF 68
بهران هیدرولیک HP 100پارس هیدرولیک ZF 100سپاهان هیدرولیک ZF 100Tellus S3 M 100Hyspin ZZ 100Azolla AF 100
بهران هیدرولیک HP 150Hyspin ZZ 150
بهران هیدرولیک T 15ایرانول HV 15پارس هیدرولیک اتومات 15Tellus S2 V 15Tellus Oil THyspin AWH-M 15Univis N 15Equivis ZS 15
بهران هیدرولیک T 22ایرانول HV 22سپاهان هیدرولیک T 22Tellus S2 V 22Tellus Oil THyspin AWH-M 22Univis N 22Equivis ZS 22
بهران هیدرولیک T 32ایرانول HV 32پارس هیدرولیک اتومات 32سپاهان هیدرولیک T 32Tellus S2 V 32Tellus Oil THyspin AWH-M 32Univis N 32Equivis ZS 32
بهران هیدرولیک T 37
بهران هیدرولیک T 46ایرانول HV 46پارس هیدرولیک اتومات 46سپاهان هیدرولیک T 46Tellus S2 V 46Tellus Oil THyspin AWH-M 46Univis N 46Equivis ZS 46
بهران هیدرولیک T 68ایرانول HV 68پارس هیدرولیک اتومات 68سپاهان هیدرولیک T 68Tellus S2 V 68Tellus Oil THyspin AWH-M 68Univis N 68Equivis ZS 68
بهران هیدرولیک T 100ایرانول HV 100پارس هیدرولیک اتومات 100سپاهان هیدرولیک T 100Tellus S2 V 100Hyspin AWH-M 100Equivis ZS 100
بهران هیدرولیک TX 32سپاهان هیدرولیک TH 32Tellus S3 V 32Tellus STXHyspin HVI 32DTE 10 Excel™_x000D_
Series 32
Equivis ZS 32
بهران هیدرولیک TX 46سپاهان هیدرولیک TH 46Tellus S3 V 46Tellus STXHyspin HVI 46DTE 10 Excel™_x000D_
Series 46
Equivis ZS 46
بهران هیدرولیک HFCIrus CAnvol WG 46Mobil Pyrotec HFC 46 Mobil Nyvac FR 200DHydransafe HFC 146
بهران هیدرولیک HFDU 46پارس هیدرولیک HFDU 46Irus DU 46Anvol SWX 46
بهران هیدرولیک HFDU 68پارس هیدرولیک HFDU 68Irus DU 68Anvol SWX 68_x000D_
Anvol_x000D_
SWX P 68
Hydransafe_x000D_
HFDU LC 168_x000D_
Hydransafe HFDU 68
بهران بردبار 32Omala oils
بهران بردبار 46Omala oils
بهران بردبار 68ایرانول IG 68پارس شکیب(نیسان سابق) 68سپاهان پولاد 68Omala S2 G 68Omala oils
بهران بردبار 100ایرانول IG 100پارس شکیب(نیسان سابق) 100سپاهان پولاد 100Omala S2 G 100Omala oils
بهران بردبار 150ایرانول IG 150پارس شکیب(نیسان سابق) 150سپاهان پولاد 150Omala S2 G 150Omala oilsSpartan EP 150Kassilla GMP 150
بهران بردبار 220ایرانول IG 220پارس شکیب(نیسان سابق) 220سپاهان پولاد 220Omala S2 G 220Omala oilsSpartan EP 220Kassilla GMP 220
بهران بردبار 320ایرانول IG 320پارس شکیب(نیسان سابق) 320سپاهان پولاد 320Omala S2 G 320Omala oilsSpartan EP 320Kassilla GMP 320
بهران بردبار 460ایرانول IG 460پارس شکیب(نیسان سابق) 460سپاهان پولاد 460Omala S2 G 460Omala oilsSpartan EP 460Kassilla GMP 460
بهران بردبار 680ایرانول IG 680پارس شکیب(نیسان سابق) 680سپاهان پولاد 680Omala S2 G 680Omala oilsKassilla GMP 680
بهران بردبار 1000ایرانول IG 1000سپاهان پولاد 1000Omala S2 G 1000Omala oilsKassilla GMP 1000
بهران بردبار F 68سپاهان پولاد F 68
بهران بردبار F 100سپاهان پولاد F 100Alpha SP 100 Alpha SP 100 SMobilgear 600 XP_x000D_
100
CARTER EP 100
بهران بردبار F 150سپاهان پولاد F 150Alpha SP 150 Alpha SP 150 SMobilgear 600 XP 150CARTER EP 150_x000D_
CARTER XEP 150
بهران بردبار F 220ایرانول IG F 220سپاهان پولاد F 220Alpha SP 220 Alpha SP 220 SMobilgear 600 XP 220CARTER EP 220_x000D_
CARTER XEP 220
بهران بردبار F 320ایرانول IG F 320سپاهان پولاد F 320Alpha SP 320 Alpha SP 320 SMobilgear 600 XP 320CARTER EP 320_x000D_
CARTER XEP 320
بهران بردبار F 460ایرانول IG F 460سپاهان پولاد F 460Alpha SP 460 Alpha SP 460 SMobilgear 600 XP 460CARTER EP 460_x000D_
CARTER XEP 460
بهران بردبار F 680
بهران بردبار PS 68
بهران بردبار PS 100
بهران بردبار PS 150ایرانول IG S 150Omala HD
بهران بردبار PS 220ایرانول IG S 220نیسان S 220سپاهان پولاد SHC 220Omala S4 GX 220Omala HDAlphasyn EP 220Mobil SHC Gear 220Carter SH 220
بهران بردبار PS 320ایرانول IG S 320نیسان S 320سپاهان پولاد SHC 320Omala S4 GX 320Omala HDAlphasyn EP 320Mobil SHC Gear 320Carter SH 320
بهران بردبار PS 460ایرانول IG S 460نیسان S 460Omala S4 GX 460Omala HDAlphasyn EP 460Mobil SHC Gear 460Carter SH 460
بهران بردبار PS 680سپاهان پولاد SHC 680Omala HDAlphasyn EP 680Mobil SHC Gear 680Carter SH 680
بهران بردبار PS 1000Omala HDMobil SHC Gear 1000Carter SH 1000
بهران بردبار PG 150نیسان PIG 150سپاهان پولاد PG 150Omala S4 WE 150Tivela SAlphasyn PG 150Mobil Glygoyle 150Carter SY 150
بهران بردبار PG 220نیسان PIG 220سپاهان پولاد PG 220Omala S4 WE 220Tivela SAlphasyn PG 220Mobil Glygoyle 220Carter SY 220
بهران بردبار PG 320نیسان PIG 320سپاهان پولاد PG 320Omala S4 WE 320Tivela SAlphasyn PG 320Mobil Glygoyle 320Carter SY 320
بهران بردبار PG 460سپاهان پولاد PG 460Omala S4 WE 460Tivela SAlphasyn PG 460Mobil Glygoyle 480Carter SY 460
بهران بردبار PG 680
بهران مته 46سپاهان شارکAlmo 500 Serise:_x000D_
525
Pneuma 46
بهران مته 150پارس شکیب 150سپاهان شارکAir Tool Oil S2 A 150Torcula oilsROCK Drill 150Almo 500 Serise:_x000D_
529
Pneuma 150
بهران کاویانسپاهان سولار سیلندرMobil Extra Hecla Super Cylinder OilCYL C
56 بهران گردان ویژه(10/30)ایرانول STOU 10W30 نیمه سینتیکپارس تراکتور UTTO 10/30اسپیدی تراکتور 10W 30Agri MP PLUS 10w30Agri Super 10W-30Multagri Super 10W30
56 بهران گردان ویژه(15/40)ایرانول STOU 15W40اسپیدی تراکتور 15W 40Spirax S3 T 15W40Harvella T 15W40Agri MP 15W40Agri Super 15W-40Multagri Super 15W40
بهران گردان UTTO 10/30Spirax S4 TXMDonax TDAgri Trans Plus_x000D_
10W30
Mobilfluid 424Transmission MP Transmissin MP_x000D_
(L) Transmission WB Dynatrans_x000D_
MPV
بهران گردان UTTO 20/40
بهران گردان UTTO 15/40
بهران برش 15پارس کاتینگ اویل ISO 32سپاهان کاتینگ EP
بهران برش 33پارس کاتینگ اویل ISO 22Valona ST 5022 (EP)
بهران برش 34
بهران تراشایرانول MFپارس اترک ویژهسپاهان Z-1Dromus BCooledge BIMobilcut SeriesLactuca LT 3000
Magnaglide D 32 (EP)Mobil Vactra™ Oil Numbered Series: NO.1
بهران مقاوم K32پارس راک دریل 32Tellus S3 M 32Tonna S2 M 32 Tonna S3 M 32Tonna Oil T Tonna Oil SMagnaglide D 68(EP) Magna BD 68_x000D_
Magna CFX 68
Mobil Vactra™ Oil Numbered Series: NO.2Drosera MS 68 (EP)
بهران مقاوم K68پارس راک دریل 68Tonna S2 M 68 Tonna S2 MX 68 Tonna S3 M 68Tonna Oil T Tonna Oil V Tonna Oil SMagnaglide D 150 (EP)Mobil Vactra™ Oil Numbered Series: NO.3Drosera MS 150 (EP)
بهران مقاوم K150پارس راک دریل 150Magnaglide D 150 (EP)_x000D_
_x000D_
Magna CFX 220
Mobil Vactra™ Oil Numbered Series: NO.4Drosera MS 220 (EP)
بهران مقاوم K220پارس راک دریل 220Tonna S2 M 220 Tonna S2 MX 220 Tonna S3 M 220Tonna Oil T Tonna Oil V Tonna Oil S
بهران بافت 22Morlina S2 BL 10VELOCITE HP 24Tixo Slide 22
بهران بافت 32VELOCITE HP 32Tixo Slide 32
بهران دوخت 10Velocite™ Oil Numbered 10
بهران دوخت 22Velocite™ Oil Numbered 22
بهران دوخت 32Vexilla Oil S
بهران آبکار ویژه 145ایرانول CQکویینچ سپاهان C-22VOLUTA C 202Iloquench™ 1_x000D_
Iloquench 22
Fenso™150Drasta C 5000
بهران آبکار 68
بهران آبکار آب گرم 68Iloquench 100Thermrex 100Drasta H 7000
بهران آبکار آب گرم 70Iloquench 100Thermrex 100Drasta H 7000
بهران کمپرسور VDL 32ایرانول VDL 32پارس کمپرسور 32Aircol PD 32Rarus™ 424
بهران کمپرسور VDL 46ایرانول VDL 46پارس کمپرسور 46سپاهان کمپرسور VDL 46Aircol PD 46Rarus™ 425
بهران کمپرسور VDL 68ایرانول VDL 68پارس کمپرسور 68سپاهان کمپرسور VDL 68Corena S2 P 68Corena PAircol PD 68Rarus™ 426DACNIS 68
بهران کمپرسور VDL 100ایرانول VDL 100پارس کمپرسور 100سپاهان کمپرسور VDL 100Corena S2 P 100Corena PAircol PD 100Rarus™ 427DACNIS 100
بهران کمپرسور VDL 150ایرانول VDL 150پارس کمپرسور 150سپاهان کمپرسور VDL 150Corena S2 P 150Corena PAircol PD 150Rarus™ 429DACNIS 150
بهران کمپرسور PS 22سپاهان کمپرسور SHC
بهران کمپرسور PS 32سپاهان کمپرسور SHCAircol SR 32SHC™ Rarus 32DACNIS SH 32
بهران کمپرسور PS 46ایرانول PS 46سپاهان کمپرسور SHCCorena S4 R 46Aircol SR 46SHC™ Rarus 46DACNIS SH 46
بهران کمپرسور PS 68ایرانول PS 68پارس کمپرسور P 68سپاهان کمپرسور SHCCorena S4 R 68Aircol SR 68SHC™ Rarus 68DACNIS SH 68
بهران کمپرسور PS 100پارس کمپرسور P 100سپاهان کمپرسور SHCCorena S4 R 100Aircol SR 100DACNIS SH 100
بهران کمپرسور PS 150سپاهان کمپرسور SHC
بهران سرد ویژه 32سپاهان تبرید 32Refrigeration Oil S4 FR-F 32Clavus oilICEMATIC 266Lunaria FR 32
بهران سرد ویژه 46سپاهان تبرید 46Clavus oil RLunaria FR 46
بهران سرد ویژه 56Clavus oil R
بهران سرد ویژه 68ایرانول LPTG 68کمپرسور برودتی R 68سپاهان تبرید 100Refrigeration Oil S4 FR-F 68Clavus oil RICEMATIC 299Lunaria FR 68
بهران سرد ویژه 100کمپرسور برودتی R 100Refrigeration Oil S4 FR-F 100Clavus oil RLunaria FR 100
بهران سمند ویژه 85W 90ایرانول XP 85 W90مدوس EPS 85 W90
بهران سمند ویژه 85W 140ایرانول XP 85 W140مدوس EPS 85 W140
بهران سمند ویژه 75W 80ایرانول XP 75W80مدوس EPS 75 W80
بهران سمند ویژه 75W 90ایرانول XP 75 W90مدوس EPS 75 W90Helix Synthetic GearSyntec Gear OilMobil Delvac Synthetic Gear Oil Mobilube SHCTransmission BM_x000D_
Transmission ALD
بهران سمند ویژه 80W 90ایرانول XP 80 W90مدوس EPS 80 W90
بهران سمند 85W 90ایرانول EP85 W90مدوس EP 85 W 90
بهران سمند 85W 140ایرانول EP85 W140مدوس EP 85 W 140
بهران سمند 75W 80ایرانول EP75 W80مدوس EP 75W 80Mobilube XHP
بهران سمند 75W 90ایرانول EP 75 W90مدوس EP 75 W 90Mobilube XHP
بهران سمند 80W 90ایرانول EP 80 W90مدوس EP 80W 90
ایرانول 90 EPپارس مدوس 90ثمین 90
پارس مدوس 140ثمین 140
بهران پاکپارس فلاشینگ 32سپاهان فلاشینگClassis AFlushing OilFlushing OilFlushing Oil
بهران شبریز قطره ایی 10پارس قطرهسپاهان البرز
بهران روان
آذرخش ویژه 10ایرانول SAE 10پارس قطره 10Hydraulic Fluid CRD 10
بهران محافظ 324پارس محافظ V-W40
بهران اتوماتیک IIایرانول ATF IIانتقال اتوماتیک ATF IIمارون II_x000D_
DEXRON II-D
ATF IITQ-DMobil ATF 220Fluide II D Fluide ATX
بهران اتوماتیک IIIایرانول ATF IIIانتقال اتوماتیک ATF IIIمارون III_x000D_
DEXRON III-D
Transmax ZMobil ATF 320Fluide G3 FluideMatic
بهران ترانس Nایرانول ترانس Cپارس ترانسفورمر U-Nسپاهان ترانسDiala S2 ZU-I (uninhibitedDiala BUninhibited Transformer OilMobilect 39 (uninhibited)Isovoltine II (uninhibited)
گریس بهران یاقوت 1-2-3ایرانول لیما 1-2-3پارس ماهان 2-3لیتیم اسپیدی 1-2-3Gadus S2 V100 2 - 3Alvania RLLongtime PD 1 - 2_x000D_
Spheerol AP 2 – 3 Spheerol™ LMM Mine Grease
Mobilgrease MPMultis 2 - 3
گریس بهران یاقوت 1-2-3 EPایرانول لیما 1-2-3 EPپارس ماهان 2-3 EPلیتیم اسپیدی 1-2 EPAlvania grease EP(LF) 1 - 2 Retinax EP 2Spheerol EPL 1 - 2Mobilux EP 1 - 2Multis EP 1 - 2
گریس بهران لعل 1-2-3ایرانول 2-3 CAMAپارس شاسی پلاس 2-3کلسیم اسپیدی 1-2-3
گریس بهران کهرباایرانول CAMAپارس شاسی پلاسکلسیم اسپیدیUnedo LivonaImpervia CL Spheerol LGrease AA Grease 4D
گریس بهران زمردپارس گلسیم کمپلکس

معرفی انواع روغن صنعتی جهت شناخت معادل روغن های صنعتی

در زیر انواع روغن صنعتی را معرفی کرده تا با توجه به آن و بررسی جدول مذکور، بهترین معادل روغن های صنعتی را پیدا کنید.

  • روغن هیدرولیک
  • روغن دنده صنعتی
  • روغن ترانسفورماتور
  • روغن نساجی
  • روغن حرارتی
  • روغن موتور
  • روغن عملیات حرارتی
  • روغن نساجی
  • روغن توربین
  • روغن کمپرسور

به دلیل تنوع زیادی که در انواع روغن صنعتی وجود دارد، ممکن است انتخاب روغن مناسب تا حدودی سخت باشد. از همین رو ما با ارائه جدول معادل یابی روغن انتخاب را برای شما ساده تر کرده تا گزینه های مختلف را از نظر مشخصات فنی و قیمت بسنجید.

کارایی جدول معادل یابی روغن های صنعتی

جدول معادل یابی روغن های صنعتی کمک بسیار خوبی است تا بهترین روغن را برای دستگاه خود انتخاب کنید؛ یعنی زمانی که به دنبال روغن خاصی می گردید و آن را به هر دلیلی نمی یابید، می توانید از طریق جدول معادل یابی روغن، یک جایگزین خوب برای روانکار مد نظر پیدا کنید.

برای مثال معادل یابی روغن بهران هیدرولیک h68 به همراه مشخصات فنی آن را در زیر آورده ایم تا با مقایسه و پیدا کردن معادل های آن از برندهای دیگر، روانکاری مطلوبی را به همراه داشته باشید.

مشخصات روغن گرید شاخص گرانروی دانسیته در 15 C° نقطه اشتعال نقطه ریزش
روغن بهران هیدرولیک h68 68 95 885 220 24-
روغن هیدرولیک پارس بابک 68 68 95 0.886 220 21-
روغن هیدرولیک شل تلوس s2 m46 46 6.7 0.879 230 30-

قابل ذکر است که از لحاظ قیمتی، ممکن است هیچکدام از معادل روغن های صنعتی مد نظر با یکدیگر یکسان نباشند؛ چرا که مشخصات هر یک از آن ها تا حدودی با یکدیگر فرق دارند. در صورتیکه از محصولات شل به عنوان معادل روغن بهران استفاده می کنید، قطعا نبایستی توقع قیمت های مشابه یکدیگر را داشته باشید. روغن های شرکت های خارجی معتبر نسبت به روغن های داخلی از اختلاف قیمتی فاحشی برخوردار هستند.

همچنین بالعکس این موضوع می تواند کمک مالی خوبی برای شما به حساب بیاید؛ به عبارتی اگر از روغن های خارجی مثل شل به علت قیمت بالا، در دسترس نبودن و یا غیره نمی توانید استفاده کنید، بهتر است با بررسی جدول معادل یابی روغن به گزینه های دیگری برسید. در نهایت با بررسی ویژگی و خواص معادل روغن مد نظر، انتخاب خود را نهایی کنید.