سپتامبر 27, 2019
روغن بهران حرارت

روغن بهران حرارت

روغن بهران حرارت همانگونه که از نامشان پیداست به منظور استفاده در سیستمهای انتقال حرارت تولید شدهاند و روغن انتقال حرارت به دلیل مقاومت بالا در برابر حرارت و اکسیداسیون، بازدهی انتقال حرارت غیرمستقیم در سیستمهای بسته را افزایش میدهد.
سپتامبر 28, 2019
روغن صنعتی چیست

روغن صنعتی چیست ؟

روغن صنعتی چیست روغن صنعتی چیست و از چند نوع تشکیل شده است ؟ این سوالی می باشد که اکثرا […]